Skip to main content
 1. Alan Derinliği: Fotoğrafın ana konusunun önü ile arkası arasında kalan netliğin en keskin olduğu bölgeye verilen isim.
 2. Altın Oran: Yaklaşık 8/13’lük bir oranın mutlak güzelliğin oranıdır. Bugün kullanılan bazı kağıt ebatları altın orandan yola çıkılarak oluşturulmuştur.
 3. Art Deco: Adını 1925 yılında Paris’te düzenlenen uluslar arası dekoratif sanatlar ve modern endüstriler fuarında olan bu sanat akımı geometrik desenlerin, parlak renklerin, plastik ve camın kullanıldığı dekoratif bir tasarım tarzıdır.
 4. Art Nouveau (Yeni Sanat): 1894 ile 1914 yılları arasında gelişen ve süsleme bakımından zengin bir dekorasyon, mimarlık ve sanat tarzıdır. Tekrar tekrar kullanılan çizgiler ile yaprak çiçek ve sarmaşık betimlemeleri bu tarzın en ayırt edici unsurlarıdır.
 5. Asimetri: Sayfa düzeninde resim ya da metin alanlarının sayfanın kenarlarına olan uzaklıklarının uyumlu ya da dengeli olmasıdır.
 6. Avantgard: Genel olarak kabul gören şeylerle ilgili yerleşik sınırlamaları zorlayan işlere verilen isimdir.
 7. Bauhaus: 1919’da mimar Walter Gropius’un tarafından kurulan sanat ve tasarım okulu. Bu okulun tarzı geometrik şekilleri kullanışıyla diğer tarz ve akımlardan ayrılır.
 8. Beyaz Alan: Bir tasarımı oluşturan grafik ve metin gibi unsurları çerçeveleyen ve üzerine hiç baskı yapılmamış boş alanlardır.
 9. Çözünürlük: Bir digital görüntünün içinde sakladığı bilginin miktarına verilen isim. Çözünürlük ne kadar yüksekse görüntünün barındırdığı bilgi o kadar çoktur ve görüntü de o kadar ayrıntılıdır.
 10. Dadacılık: Başlarında  Triston Tzara’nın bulunduğu Avrupalı bazı yazarlar ve sanatçıların başlattıkları bir sanat akımıdır. Anarşi ve isyan unsurları içeren yapıtları ile birinci dünya savaşının yarattığı kıyıma duydukları öfkeyi kurumsallaştırmış sanat akımıdır.
 11. Fibonacci Sayıları: Her bir rakamın kendisinden önce gelen iki rakamın toplamından oluştuğu
 12. Frutiger Tablosu: Trutiger tarafından geliştirilen ve bir karakter ailesine mensup karakterlerin genişliğini ve kalınlığını belirlemekte kullanılan font numaralandırma sistemine verilen isim.
 13. Gömülü Harfler: Bir paragrafın ilk büyük harfinin belirli bir satır sayısını kaplayacak yükseklikte paragrafın içine gömülmesi.
 14. Harf Aralarını Açmak: Yazıyı uyumlu ve dengeli bir şekilde dizebilmek amacıyla bir kelimeyi oluşturan harflerin aralarındaki boşluğun arttırılma işlevi.
 15. Harf Aralarını Kapatmak: Karakterin görüntüsünü ve verdiği etkiyi arttırmak için harfleri birbirine yaklaştırma işlevi.
 16. Harf Taban Çizgisi: Büyük harflerin tümünün ve küçük harflerin çoğunluğunun üzerine yerleştiği hayali çizgi.
 17. İSO Kağıt Ebatları: ABD’nin ve Kanada’nın dışında Dünya’nın pek çok yerinde ve Avrupa’nın bütününde kullanılan standart kağıt ebatları. Modern İSO sisteminde kağıdın en, boy oranı ikinin kare köküne denk gelir. A boyutunda bir kağıdın yüzeyi bir m²’dir.
 18. İdeogram: Bir fikri temsil eden sembol. İdeogramlar çoğunlukla yönlendirme tasarımında kullanılırlar.
 19. İtalik: Ekseni 7 ila 20 derece arasında bir açıyla eğilerek çizilmiş karakterlerdir.
 20. Kaligrari: Kesik uçlu bir kalem , divit veya fırça yardımıyla harflerin uzun ve akıcı çizgileriyle değişen çizgi kalınlıkları ve uzunluklarıyla yazılması sanatıdır.
 21. Kitsch: Çoğunlukla popüler kültürün yarattığı aşırı duygusal ve özenti olarak kabul edilen bir sanat akımı.
 22. Kolaj: Kağıt ve kumaş parçalarının, fotoğrafların ve çeşit çeşit başka malzemelerin kesilip yapıştırılarak ve anlamlı bir bütün yaratmayı amaçlayan görüntü oluşturma tekniği.
 23. Kübizm: 1908 ve 1914 yılları arasında Paris’te ortaya çıkan öncülüğünü Picasso’nun yaptığı bir sanat akımıdır. Kübistler konularını parçalara ayırır. Bu konuları ayrı tuval üzerinde birçok bakış açısından görüyormuşçasına resmeder.
 24. Logo: Bir şirketin, ürünün hizmetin karakterini temsil eden grafik sembollere verilen isim.
 25. Majiskül (Büyük Harf) : Büyük harflere denir.
 26. Müniskül: Küçük harflere denir. Küçük harfler 8 ila 10. Yy arasında bugünkü Fransa ve Almanya topraklarında hüküm süren Şarlman hanedanlığı zamanında ortaya çıkmıştır.
 27. Modernizm: Kübist, sürrealist ve dadaist akımlardan geçerek gelişen modernizmi batı toplumunun endüstrileşmesi ve şehirleşmesi şekillendirmiştir. Bu dönemde işlev biçiminden önce gelir distüriyle ifade edilen işlevsellik neyin modern olduğunun belirlenmesinde anahtar rol oynamıştır.
 28. Pasportu: Bir görsel unsuru çerçeve içine alan boşluk.
 29. Perforaj: Bir kağıdın üzerine bir delgeç vasıtasıyla ya da kesilerek açılan bir sıra küçük deliğe verilen isim.
 30. Piksel: İngilizce picture ve element kelimelerinin ilk hecelerinden oluşan kısaltma. Bir araya gelecek dijital görüntüleri oluşturan en küçük noktacıklara verilen isim.
 31. Piktogram: Bir hareketi ya da durumu bir dizi görsel referans ya da ipucu yoluyla betimleyen grafik unsurudur.
 32. Postmodernizm: İkinci Dünya Savaşından sonra gelişmeye başlayan ve günümüze kadar süren bir yaratıcılık akımı. Postmodernizm parçalara ayırma anlaşılmazlık gibi kavramlar yoluyla otoriteyi ve kurulu düzeni yapı sökümüne uğratarak güvenilir ve herkes için geçerli bir gerçekliğin varlığına dair fikirlerle mücadele etmek üzerine kuruludur.
 33. Punto: Bir karakteri içine alan dikdörtgenin üst çizgisinden alt çizgisine kadar olan uzunluğunu anlatmakta kullanılan ölçü birimi.
 34. Rekto ve Verso: Açık bir kitabın sayfalarına baktığımızda rekto sağ verso ise sol sayfadır.
 35. Renk Çarkı: Renk septumunun dairesel bir temsili. Renk çarkı renklerin birbiriyle ilişkilerini açıklamaya yardımcı olur. Renkleri nasıl sınıflandırdıklarını gösterir ve tasarımcıya birincil, ikincil ve üçüncül renk tasarımı tonlarını bir bakışta görme ve uyumlu renk bileşimleri yaratabilme imkanı verir.
 36. CMYK:  Ana renklerin mürekkepleridir. C Mavi, M Fuşya, Y Sarı, K Siyahtır.
 37. Renk Özü: Bir nesneden yansıyan ya da o nesneden aktarılan renk.
 38. Renk Parlaklığı: Belli bir parlaklık tonunun tam griden tam renkliye kadar uzanan çeşitliliğidir.
 39. RGB: Kırmızı, yeşil ve mavi eklenen ana renklerdir. Bir araya geldiklerinde beyaz ışığı oluştururlar.
 40. Satır Aralığı: Bir yazı satırını oluşturan harflerin üzerine oturdukları taban çizgisinin bir üstteki ya da bir alttaki harflerin taban çizgisine olan uzaklığına verilen isimdir.
 41. Sepya: Bir çeşit mürekkep balığının salgılarından elde edilen ve 19. yy ile 20. yy başlarında üretilen illüstrasyonları ve fotoğrafları çağrıştıran koyu kahve rengi bir mürekkep ya da pigmente verilen isimdir.
 42. Serifli ve Serifsiz Karakterler: Okuyucunun gözüne satırı takip etmekte yardımcı olan ve harflerin dikey ya da yatay çizgilerin ucunda bulunan kıvrımlara serif denir.
 43. Serigrafi Baskı: Görüntünün şeffaf olmayan ve kıvamlı bir boyanın ipek gerili bir çerçeveden geçirilerek kağıt, karton, cam vs. yapıştırılması yoluyla elde edildiği bir baskı çeşidi.
 44. Silüet: Bir görüntünün kontrast bir zemin üzerinde sadece dış hatları belli olacak şekilde resmedilmesi.
 45. Simetri: Bir görüntünün ayna tersi olduğu bir düzen biçimi.
 46. Süprint: Tek bir renkle o rengin tonlarını kullanarak yapılan baskı türü.
 47. Sürrealizm: 20. yy başlarında ortaya çıkmış avangart bir sanat akımı. Bilinç alrının yaratıcı potansiyelinin birbirleriyle son derece ilgisiz nesnelerin birleştirmes yoluyla bir araya getirilmesi son derece ilgisiz nesnelerin birleştirme yoluyla bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkan görüntüler.
 48. Şömiz: Özellikle kapakları sıvama cilt olan kitapları korumak için üzerine geçirilen kağıt gömlek.
 49. Taşma Payı: Kesim işleminden sonra sayfanın her yerini bütünüyle kaplamış gibi gözükmesi gereken bir rengin ya da görüntünün sayfa sınırlarının dışına taşırılması işlemi. Sayfanın ya da görüntünün etrafına basılan kesim(kros) işaretleri sayfanın nereden kesileceğini gösterir.
 50. Tepe Noktası: Bir harfin örneğin A harfinin sağ ve sol bacaklarını oluşturan çizgilerin birleştiği nokta.
 51. Absürt: Metni güçlendirmek için saçmalığı ve akıldışı olanı öne çıkaran imgeler yaratma işi.
 52. Alegori: Kelimelerle yorumlanmaya elverişli olmayan bir anlatıyı tanımlamak için kullanılan geniş kapsamlı bir metafor biçimi. Alegori anlatılan hikayeye sembolik bir anlam katar. Örn: Fontaine’in masallarında hayvanların konuşması, karakterleşmesi.
 53. Anatomik İllüstrasyon: İnsan bedenini incelemek ve yapısıyla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla oluşturulan ve insanı gerçek nesnel olarak stilize biçimde temsil eden çizim çeşidi.
 54. Animasyon: Görmenin sürekliliği sonucu hareket izlenimi ya da optik yansıma.
 55. Arts and Crafts Hareketi: 19. yy sonunda İngilter’de ortaya çıkan tasarımın ve insan yaşamının kalitesini arttırmayı amaç güden dekoratif sanat, tasarım ve mimarlık akımı.
 56. Asamblaj: Birbirleriyle ilişkisiz ve çoğu zaman toplama olan parçaları bir araya getirilerek üretilen iş.
 57. Bayeux Gobleni: Çizgi romanların ve resimli taslakların atasıdır. Kare kare grafikle anlatılan hikaye türünün önemli örneklerinden biridir.
 58. Blab: Çağımızın önde gelen imaj yaratıcılarının güzel sanatlar, illüstrasyon ve çizgi roman dallarındaki işlerini yayınlayan dergi.
 59. William Blake: İngiliz sanatçı ve şair. İlhamını incilden kendi din tasarrurlarından hayali ve mitolojik dünyasında besleyip büyüttüğü devrimci fikirlerden alır. Bu fikirler günümüz grafik romanlarının ve sanatçı kitaplarının öncüleridir.
 60. Botanik İllüstrasyonları: Bitki türlerinin ayırıcı özelliklerini renklerini ve diğer ayrıntılarını gösteren granür veya sulu boya resimler.
 61. Walter Crane: Art and Craft hareketinin tanınmış üyelerinden biri. Çocuk kitapları illüstrasyon lar, resimler, politik karikatürler, seramik çinileri, vitraylar, vazolar, mozaikler tasarlamıştır. Sanat işçileri locasının kurucusudur.
 62. Çevresel İllüstrasyon: Bir dış mekanda kullanılan yönlendirme projelerine ve işaretlerine katkıda bulunan görseller.
 63. Walt Disney: 20. yy. eğlence sektöründen Amerikalı animatör, yapımcı ve yönetmen dünyanın en tanınmış çizgi karakterlerinden Mickey Mouse’u yaratmıştır.
 64. Diyogram: Bir şeyin nasıl çalıştığına dair bilgi ve açıklama sağlayan grafik, şematik, çizim, plan ya da harita. İllüstratörler diyogramları fikir üretimi, problem çözümü ve bilgiler arasında yeni ilişkiler kurmak amacıyla kullanırlar.
 65. Gustav Dore: Fransız sanatçı ve illüstratör. Çağrımsal edebi illüstrasyonlar doğa üstü manzaraları, ayrıntıları ve ışık kullanımıyla dikkat çekmiştir.
 66. Editöryel İllüstrasyon: Yerel ve ulusal günlük gazeteler, haftalık ekler, aylık aktivite dergiler, eticaret dergileri vb. tarafından sipariş edilen çalışmalar.
 67. Eğitsel İllüstrasyon: Bilgi ve beceri kazanmaya yardımcı olan öğretici açıklayıcı illüstrasyonlar. Daha çok çocuklara yönelik kitap ve dergilerde kullanılır.
 68. Eskiz Defteri: İllüstratöre çizim ve çalışma tekniği denemeleri yapma, gelişmeyi yansıtma, not alma, fikirleri geliştirme imkanı veren defterler.
 69. Fantezi: Büyülü kahramanlar, hayali yaratıklar, mitler, efsaneler, kayıp dünyalar, sihir ve orta çağa göndermelerde bulunan illüstrasyon türü.
 70. Geleneksel İllüstrasyon: Bakma, düşünme görme ve gözlemlemeye vurgu yapan illüstrasyon. Bu tür illüstrasyon teknikleri arasında animasyon, ipek baskı, nakış, kolaj ve üç boyutlu çalışmalar sayılabilir. Geleneksel illüstrasyonlar kişisel el ile üretme tekniklerine dayanır.
 71. Görsel Dil: Fikirlerin iletimi için görsel imgelerin kullanılması, illüstratörün kavramlarının temsil edilmesidir.
 72. Görsel Metafor: Mecaz sözcüğü ile eş anlamlı olan metafor kelimesi Yunanca taşımak veya aktarmak anlamına gelir. Bir fikir veya nesnenin başka bir şeyin yerine konarak bağlamanın kilitbir noktaya taşınması işlemidir.
 73. Graffiti: İtalyanca kazınmış anlamına gelen graffito kelimesinden türetilmiş olan bu terim duvar üzerine yapılan kazıma ve karalamalardan metin araçları, karavanlar, sokaklara yapılan sprey boyalara kadar oldukça geniş bir alanı kapsar.
 74. Gravür: Oyma baskısının bir yöntemi. Bu yöntemde görsel aside dirençli bir lakla kaplanmış bakır, çinko veya çelik bir levhaya bir iğne aracılığıyla kazınır daha sonra bu levha çizilen hatları istenilen derinlikte yüzeye kazıyacak olan bir asit banyosuna bırakılır. Bir dizi çökelmenin ardından levha mürekkeplenir, temizlenir. Mürekkep yalnızca çökmüş olan hat ve tonların arasında kalır ve baskı presi tarafından nemlendirilmiş kağıda aktarılır.
 75. Halk Sanatı (Folk Art): Avrupa kööylülerinin ürettiği dekoratif sanat ve el sanatı yapıtlarını kapsayan genel terim.
 76. Hiper Gerçekçilik: Yüksek derecede ayrıntılı resimlerle temsil etme geleneği. Köklerini Flemenk ekolü ressamlarının keskin odaklı doğallığından ve gerçekçi resim tarzından alır.
 77. Hiyoroglif: Mısırlılar tarafından yaratılmış kutsal oymalar ve eski bir resim yazı sistemi.
 78. William Hogarth: İngiliz ressam, karikatürist ve toplumsal eleştirmen. Gravürleri günümüzün çizgi ve grafik romanlarının öncüsü kabul edilir.
 79. Jenerik: Bir film veya televizyon programı hakkında çeşitli bilgiler vermeye yarayan görüntü ve sesler. Jenerik bir filmin adı, oyuncuları ve yaratıcıları hakkında bilgi verir.
 80. Kavramsal İllüstrasyon: 1950 ve 60’larda ortaya çıkan ve doğrudan yorumun ötesine geçmeyi amaçlayan yeni bir illüstrasyon tarzı. Bu tarzın anahtarı kavramdır ve illüstratörler görsel yorumlarına şakalarla, mecazi espriyi, mizahı, sembolizmi ve soyutlamayı katarlar. Bu tür illüstrasyonlarda karmaşık çelişkiler ve zamanın sosyal ve politik ayaklanmaları hızlı teknolojik gelişmelerden duyulan endişe yansıtılır.
 81. Kesitler: Kullanma ve bakım klavuzları, dergiler, planlar, ansiklopediler ve müze tanımlarında kullanılan nesne ve mekanizmaların, makinaların iç çalışma düzenlerini gösteren teknik illüstrasyonlar.
 82. Jack Kirby: Amerikalı bir çizgi roman ve sanatçısıdır. Dinamik kent savaşları betimlemelerinde 1930’larda Newyork doğu yakasındaki apartman çatılarında süren çete savaşlarından esinlenmiştir. Hulk, Muhteşem 4’lü,X-Man, Kaptan Amerika’nın bulduğu birçok Marvel Comics karakterinin yaratıcısıdır.
 83. Manga: İri ve yuvarlak gözler gibi stilize bir tarzı olan mizahi resim. Basılı karikatür, çizgi ve grafik romanlara Japoncada verilen ad.
 84. Ornotolojik İllüstrasyon: Ornitoloji kuşların incelenmesine dayalı bir bilim dalıdır. 18. yy boyunca illüstratörler dünyanın dört bir yanındaki bütün doğal formları incelemeyi ve sınıflandırmayı amaçlamışlardır.
 85. Politik İllüstrasyon: Protesto, propaganda hiciv ve yorumla özdeşleştirilen illüstrasyon.
 86. Portfolyo: İllüstratörün çalışmalarını sergileyen ve müşterinin dikkatini çekmeye yönelik görsel seçki. Anlatı akışına uygun olarak ilerleyen ve müşterinin dikkatini çekecek belirli çalışmaların seçilerek düzenlenmesi ve bir dosyada toplanması.
 87. Portre: Bir kişinin tanıtım, övgü inceleme veya yoruma olanak sağlayan sanatsal temsili.
 88. Retro: Latince geçmiş zaman veya geriye dönük anlamındaki kelimelerden türetilmiş terim. Retro geçmişteki modalar eğilimler ve illüstratif tarzları tanımlamakta kullanılır.
 89. Romantizm: Neoklasik okula aydınlanmaya bir tepki olarak ortaya çıkan sanat hareketini anlatan tartışmalı bir terim. Modernizm hareketinin öncüsü olmakla birlikte ortaçağ, halk kültürü duygusallık ve anlatı gibi kavramlardan esinlenmiştir.
 90. Sokak Sanatı: Kentsel çevrenin dokusuna sızarak sokakları bir galeriye dönüştüren olgudur. Bu etkinlik entalasyon toplumsal ve politik yorum, sembolik ikonografi, grafik logo ve illüstrasyonu bir araya getirir.
 91. Stensil: Bir şablondaki kesilmiş olanlara baya uygulayarak görsel malzeme üretilmesi.
 92. Televizyon Grafikleri: Televizyon yayınlarında program içerikleri, jenerikleri, kanal kimlikleri, reklamlar, animasyonlar ve set tasarımları da dahil geniş bir yelpazede kullanılan görseller.
 93. Ukiyo-e: 17. ve 20. yy arasında Japonya’da hakim olan bir sanat türü. Bu alanda üretilen baskı resimler donuk ve güçlü renklerin yanı sıra, çizgilerin asimetrik kompozisyonunun ritmik ve duyarlı kullanımına dayanır. Yapıtların temaları kabuki tiyatrosundan, suma güreşçilerine, saray soylularından, doğa, tarih ve erotizme kadar geniş bir çeşitlilik gösterir.
 94. Sembolizm: Fikir ya da nitelikleri temsil etmek üzere sembol kullanımı. Psikolojik, erotik ve mistik ikonografisi ve temaları olan anlatıcı sanat eserini tanımlamak için kullanılır.
 95. Vektör: Matematiksel koordinatlarla oluşturulmuş görsel. Daha basit bir anlatımla bir çizgi oluşturmak için gerekenler başlangıç ve bitiş noktalarıdır.
 96. Varoom: İllüstratörler birliği tarafından yılda üç kez yayınlanan illüstrasyon ve görsel dergisi.
 97. Vinyet: Sınırları veya arka planı karartılarak veya kenarları soluklaştırılarak resmin merkezini ortaya çıkaran illüstrasyon.
 98. Rebus: İllüstratörler ve tasarımcılar tarafından kullanılan şifreli bir görsel araç. Rebus sözcükler değil şeyler aracılığıyla anlamına gelir.
 99. Punk: Anarşist bir müzik, sanat ve sokak modası alt kültürü.
 100. The Poster: Londra’da yayınlanan afiş koleksiyonu yapmaya yönelik popüler ilgiye hitap eden küçük boyutlu ve resimli aylık süreli yayın.Alıntıdır.